Midge Ure and Ultravox fansite Visit our English Midge Ure and Ultravox sectionUltravox Albums


John Foxx tijdperk
Ultravox met John Foxx Bezetting 1974 - 1978: John Foxx (zang), Billy Currie (keyboards/viool), Chris Cross (bas), Warren Cann (drums)
en Steve Shears (gitaar).

Bezetting 1978 - 1979: John Foxx (zang), Billy Currie (keyboards/viool), Chris Cross (bas), Warren Cann (drums) en Robin Simon (gitaar).


Ultravox met Midge Ure
Midge Ure tijdperk
Bezetting 1979 - 1987: Midge Ure (gitaar/zang), Billy Currie (keyboards/viool), Chris Cross (bas), Warren Cann (drums).Ultravox Billy Currie tijdperk
Billy Currie tijdperk

© 2000-2011 www.Astradyne.org